เตาสตีม Steam Coasts (ksa)

Power (kw)

4, 6, 9, 15

พร้อม controllerVisitors: 204,972