เตาสตีม Steam Coasts (ksa)

Power (kw)

4, 6, 9, 15

พร้อม controller



Visitors: 66,573